Privacy

In ons Privacy Statement lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Je vindt ook informatie over welke persoonlijke gegevens we verwerken en wat we ermee doen. En je leest welke privacyrechten je hebt. 

Privacy Statement (NL)

Teleperformance gaat zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt en natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Ook met de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben onze systemen beveiligd volgens de huidige technologische standaard. Hoe wij omgaan met gegevens van kandidaten lees je hierbeneden.

Doel van de verwerking

Doel van de verwerking

Teleperformance is een grote werkgever in de Benelux & Suriname en heeft zodoende altijd met persoonsgegevens te maken. Om jouw interesse / sollicitatie te kunnen bespreken hebben wij een telefoonnummer of mailadres van jou nodig.

Wie ziet jouw gegevens nog meer?

Wie ziet jouw gegevens nog meer?

In eerste instantie gebruikt de recruiter jouw gegevens om contact met je op te nemen. Je hebt hier dan altijd toestemming voor gegeven*. Als jij enthousiast wordt van het verhaal van de recruiter, dan stuurt hij/zij jouw gegevens door naar de hiring manager. Dat is degene die uiteindelijk bepaalt of jij het team mag komen versterken. Ben jij nog steeds enthousiast en wij ook? Mooi! Dan sturen we je gegevens door naar de afdeling die het contract voor je opstelt.

*Toestemming voor het gebruik van je gegevens
Er is verschil tussen direct of indirect verzamelde gegevens.

Direct verzamelde gegevens: Gegevens die jij bij ons achterlaat, zijn direct verzamelde gegevens.

Indirect: Gegevens die wij online van jou vinden zijn indirect verzamelde gegevens. Teleperformance maakt gebruik van specifieke bronnen, zoals cv databases, waar jij jouw gegevens hebt opgeslagen. Maar ook op LinkedIn kunnen we je gegevens vinden wanneer je profiel op openbaar is. gesteld. Deze gegevens gebruiken we alleen om te kijken of jij interesse hebt in een baan bij ons. Als we contact met jou opnemen, doen we dat digitaal. Jij ontvangt meteen een bericht waarin je aangeeft of je het op prijs stelt dat we je gegevens hebben gebruikt. Jouw gegevens worden direct verwijderd als jij ons geen toestemming geeft.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op teleperformanc.wpengine.com ga je ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases en dat wij deze gegevens mogen gebruiken om jou een passende vacature voor te leggen. Bovendien geef je toestemming om jouw persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, cv etc.) die je hebt ingevuld bij je sollicitatie tot 1 jaar na de datum van je sollicitatie te laten bewaren door Teleperformance. We kunnen jouw gegevens gebruiken om je te benaderen voor een andere passende baan binnen onze organisatie.

Na dit jaar worden jouw gegevens automatisch geanonimiseerd in ons systeem tenzij je aangeeft dit niet te willen. Enkele weken voordat deze termijn aanbreekt, ontvang je van ons een mail met de vraag of je de bewaartermijn van je gegevens wilt verlengen. Als je hierop geen actie onderneemt dan worden je gegevens geanonimiseerd en kan Teleperformance op geen enkele manier de gegevens naar jou herleiden.

 • Zonder toestemming: we bewaren jouw gegevens niet.
 • Je hebt toestemming gegeven, maar wordt niet aangenomen: we vragen jou of we jouw gegevens mogen bewaren. Als jij ons geen toestemming geeft, wordt automatisch het anonimiseringsscript op jouw gegevens toegepast.
 • Je bent aangenomen: zo lang je bij ons in dienst bent, hebben we je gegevens nodig en worden deze volgens alle wetten en regels bewaard. De afdeling Human Resources neemt vanaf nu jouw gegevens in beheer. Jouw ID-bewijs wordt verwerkt door een van onze partners: Victoria ID. De privacy policy van Victoria ID vind je hier: https://victoria-id.com/privacy-policy/

Algemene gegevens bezoekers teleperformanc.wpengine.com

Algemene gegevens bezoekers teleperformanc.wpengine.com

We verzamelen en analyseren de gegevens over het bezoek aan teleperformanc.wpengine.com om de site te verbeteren en aan te laten sluiten op de wensen van jou als gebruiker. De gegevens verzamelen wij met behulp van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van jouw computer achterblijven. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van deze cookies, dan kun je in jouw browser ‘cookies off’ inschakelen of op ‘cookies weigeren’ klikken bij een eerste bezoek aan onze website. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over teleperformanc.wpengine.com kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

De toestemming intrekken. Ook dat kan!

De toestemming intrekken. Ook dat kan!

Wanneer jij in eerste instantie toestemming hebt gegeven, maar later toch van gedachte verandert, heb je te allen tijde het recht om aan te geven dat je wilt dat je gegevens niet langer opgeslagen worden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar onze Security Officer: Sven Cultiaux – sven.cultiaux@teleperformance.com. Zodra wij de melding ontvangen, passen we binnen 1 maand een anonimiseringsscript toe op jouw gegevens.

Je kunt een verzoek indienen via deze link voor:

 • Het opvragen van persoonlijke gegevens;
 • Het verwijderen van persoonlijke gegevens;
 • Een rectificatie van persoonsgegevens.

Heb je toch een klacht?

Heb je toch een klacht?

Dat vinden we vervelend om te horen. We doen er alles aan om te zorgen dat de dataprotectie in geen enkel geval in het geding komt. Of het gevoel daarvan. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan kun je die melden bij onze Security Specialist Sven Cultiaux via sven.cultiaux@teleperformance.com. Daarnaast kun je ook bij de de Autoriteit Persoonsgegevens terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw privacy via teleperformanc.wpengine.com? Stuur dan een mail naar recruitment@nl.teleperformance.com. Vermeld daarin je naam en contactgegevens, zodat we zo spoedig mogelijk contact met jou kunnen opnemen.

 

Privacy Statement (ENG)

Teleperformance handles the data you provide to us with care and of course we comply with the applicable laws and regulations. Also with the entry into force of the GDPR (General Data Protection Regulation). We have secured our systems according to the current technological standard. You can read how we deal with candidate data below.

Purpose of the processing

Purpose of the processing

Teleperformance is a large employer in the Benelux & Suriname and therefore always deals with personal data. In order to discuss your interest / application, we need a telephone number or email address from you.

Who else can see your data?

Who else can see your data?

Initially, the recruiter uses your information to contact you. You have always given permission for this*. If you are enthusiastic about the recruiter’s story, he/she will forward your details to the hiring manager. That is the person who ultimately determines whether you can join the team. Are you still enthusiastic and are we too? Nice! We will then forward your details to the department that draws up the contract for you.

*Permission to the use of your data
There is a difference between directly or indirectly collected data.

Directly collected data: Data that you leave with us is directly collected data.

Indirect collected data: Data that we find about you online is indirectly collected data. Teleperformance uses specific sources, such as CV databases, where you have stored your data. But we can also find your data on LinkedIn if your profile is public. We only use this information to see whether you are interested in a job with us. When we contact you, we do so digitally. You will immediately receive a message in which you indicate whether you appreciate that we have used your data. Your data will be deleted immediately if you do not give us permission.

How long do we store your data?

How long do we store your data?

By entering personal data on teleperformanc.wpengine.com, you agree that the personal data will be stored in one or more databases and that we may use this data to present you with a suitable vacancy. In addition, you give permission to have your personal data (name and address details, CV, etc.) that you entered in your application stored by Teleperformance for up to 1 year after the date of your application. We can use your data to approach you for another suitable job within our organization.

After this year, your data will be automatically anonymized in our system unless you indicate that you do not want this. A few weeks before this period expires, you will receive an email from us asking whether you would like to extend the retention period of your data. If you do not take action, your data will be anonymized and Teleperformance cannot trace the data back to you in any way.

 • Without permission: we do not store your data.
 • You have given permission, but you have not been hired: we ask you if we can keep your data. If you do not give us permission, the anonymization script will be automatically applied to your data.
 • You have been hired: as long as you are employed by us, we need your data and it will be stored in accordance with all laws and regulations. The Human Resources department will now manage your data. Your ID is processed by one of our partners: Victoria ID. Victoria ID’s privacy policy can be found here: https://victoria-id.com/privacy-policy/

General information visitors teleperformanc.wpengine.com

General information visitors teleperformanc.wpengine.com

We collect and analyze data about visits to teleperformanc.wpengine.com to improve the site and tailor it to your needs as a user. We collect the data using cookies. These are small pieces of information that remain on the hard drive of your computer. If you object to the use of these cookies, you can enable ‘cookies off’ in your browser or click on ‘refuse cookies’ when you first visit our website. Statistical information and other impersonal data about teleperformanc.wpengine.com may be made available to third parties.

Do you want to withdraw your consent? That's possible!

Do you want to withdraw your consent? That's possible!

If you initially gave permission, but later change your mind, you have the right to indicate at any time that you no longer want your data to be stored. You can do this by sending an email to our Security Officer: Sven Cultiaux – sven.cultiaux@teleperformance.com. As soon as we receive the notification, we will apply an anonymization script to your data within 1 month.

You can submit a request via this link for:

 • Requesting personal data;
 • Deleting personal data;
 • A rectification of personal data.

Do you have a complaint?

Do you have a complaint?

We’re sorry to hear this. We do everything we can to ensure that data protection is not compromised under any circumstances. Or the feeling of it. If you unexpectedly have a complaint, you can report it to our Security Specialist Sven Cultiaux via sven.cultiaux@teleperformance.com. You can also contact the Dutch Data Protection Authority at www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Questions or remarks?

Questions or remarks?

Do you have questions or comments regarding your privacy via teleperformanc.wpengine.com? Send an email to recruitment@nl.teleperformance.com. Please include your name and contact details so that we can contact you as soon as possible.